Co to jest ekologia?

Ekologia to dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem związków między organizmami żywymi i ich środowiskiem. Ekologia bada zarówno wzajemne oddziaływanie różnych gatunków na siebie, jak i wpływ czynników środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność, ilość światła czy skład chemiczny gleby, na rozwój organizmów. 

Podstawowymi zasadami ekologii są:
  • Zasada zrównoważonego rozwoju - polega na prowadzeniu działalności gospodarczej z poszanowaniem środowiska naturalnego, tak aby zapewnić zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń, nie narażając przyszłych pokoleń na brak zasobów naturalnych.

  • Zasada ochrony bioróżnorodności - polega na ochronie różnorodności biologicznej poprzez zapobieganie wyginięciu gatunków i zachowanie ich naturalnych siedlisk.

  • Zasada ograniczenia emisji gazów cieplarnianych - polega na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, które powodują globalne ocieplenie i zmiany klimatu.

  • Zasada ochrony zasobów naturalnych - polega na racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi, tak aby zapobiegać ich wyczerpywaniu i degradacji.

  • Zasada ograniczania zanieczyszczeń - polega na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń, takich jak chemikalia, hałas czy odpady, które negatywnie wpływają na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Wszystkie te zasady mają na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju, czyli takiego rozwoju, który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń, nie niszcząc jednocześnie zasobów naturalnych i nie zagrażając przyszłym pokoleniom.